Om Arena Norden

ArenaNorden tar ett nordiskt grepp kring klimatfrågan inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn 2009. Varför då? Här nedan redovisar vi några av våra utgångspunkter i vårt arbete:

  • Norden kan spela en nyckelroll inför och vid FN:s klimattoppmöte, som går under den officiella beteckningen COP15 (Conference of Parties, det 15:e mötet). Nordens betydelse ligger inte främst i de direkta effekterna på klimatet av beslut fattade i de nordiska länderna, utan i den påverkan som kan utövas på andra. Norden bör ta en ledarroll för att visa att det går att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och för att driva på i förhandlingsarbetet.
  • För att få ett nytt klimatavtal till stånd kommer det folkliga stödet och engagemanget att behövas. Också här har Norden genom sin tradition av folkbildning och demokratisk delaktighet förutsättningar att inspirera andra. Allemansrätten, den folkliga demokratin och tilliten till andra människor är det som bland annat utmärker ett nordiskt perspektiv. Flera opinionsundersökningar har också visat att invånarna i de nordiska länderna sätter klimatet och arbetet med klimatförändringarna högt upp på den politiska dagordningen, samt att man förväntar sig att de nordiska länderna samarbetar för att nå ett nytt klimatavtal i Köpenhamn.
  • Under 2009 står Danmark värd för Köpenhamnsmötet samtidigt som Sverige är ordförandeland i EU. Under 2009 är Sverige också ordförande i Nordiska rådet och i Barentsrådet, medan Danmark är ordförande i Arktiska rådet. Det gäller att utnyttja alla dessa arenor och för de nordiska länderna att samla sina resurser till ett aktivt ledarskap.

Kampanjen ”Norden och framtidens klimat”, av vilken www.arenanorden.org är en del, är initierat av Föreningen Norden. Det drivs tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Global Utmaning. Tillsammans erbjuder vi arenor för samtal som kan leda till förändring. Vi bjuder också in samarbetsorganisationer i alla de nordiska länderna. Föreningen Norden har som snart 90-årig folkrörelse en lång tradition av att arbeta med kunskapsspridning om Norden och nordiskt samarbete, samt att stimulera till möten mellan olika människor och nätverk i Norden. Studieförbundet Vuxenskolan är det mest aktiva studieförbundet inom hållbar utveckling i Sverige och är specialist på folkbildning. Tankesmedjan Global Utmaning har djupa kunskaper inom internationella frågor och ett stort nätverk av experter, bland annat i klimatfrågor. Tillsammans ger vi möjlighet till lokal närvaro, global insikt och nordiskt agerande.