Finansiärer

Föreningen Norden har fått stöd från flera olika instanser för klimatprojektets olika delar. Naturvårdsverket, Letterstedtska föreningen, Harald Elldins fond och Nordiska ministerrådet har stöttat framtagandet av rapporten Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna. Nordiska ministerrådet har även gett stöd till den studiecirkelsverksamhet som kommer att drivas inom ramen för klimatprojektet.