FAO-rapport förutspår hav i stor förändring på grund av klimatet

2009-12-16 | 08:49

Enligt en ny FAO-studie är den marina fiskeindustrin dåligt utrustad för att hantera de nya problem klimatförändringen medför. Redan idag står den inför flera utmaningar, däribland överfiske, förlust av livsmiljöer och bristande förvaltning. Små östater, som får minst 50 procent av sitt proteinbehov från fisk och skaldjur (både från odlingar och fiske) är särskilt utsatta, men också torskfisket i Nordatlanten.

Inlandsfisket, som nästan uteslutande bedrivs i Afrika och Asien kan drabbas hårt och därmed riskerar några av världens fattigaste befolkningsgruppers tillgång till mat och försörjning att försämras. Uppvärmningen i Afrika och Centralasien förväntas stiga över det globala medelvärdet och beräkningar tyder på att kring 2100 kommer mycket negativa effekter att märkas i 25 procent av Afrikas innanhav, sjöar och vattendrag.

Studien ”Klimatförändringens effekter på fisket och vattenbruk” är en av de mest genomgripande vetenskapliga studierna som gjorts om klimatförändringens effekter på fiske och fiskeodlingar. Enligt studien, kan man med stor sannolikhet förutse omfattande förändringar i temperatur, vindar och försurning vilka kan påverka hav, sjöar och vattendrag.

Inom bara några år kommer ökade temperaturer begränsa syretransporten i vävnader hos fiskar och därmed påverkar deras fysiologi. Förändringar i temperatur kan ge störningar i fiskars reproduktion, till exempel genom ändrad tidpunkt för könsmognad och lek samt storleken på äggen de lägger.

Fiskebestånd nära polerna kommer på grund av högre havstemperaturer sprida sig närmare polerna och därmed öka i antal. Fiskebestånd i närheten av ekvatorn å andra sidan kommer få svårt att klara av höjda vattentemperaturer.

Torskfisket i Nordatlanten har under flera årtionden varit problematiskt och lär drabbas hårt av klimatförändringen. Unga torskars överlevnadsförmåga påverkas redan idag av att planktonbestånden minskat som ett resultat av klimatförändringen.

Arter som anpassat sig till kalla och specifika temperaturer, såsom laxen, kan få svårt att överleva i sin nuvarande livsmiljö på grund av samverkan mellan uppvärmningen, förändrade livsmiljöer, konkurrens av nya arter, rovdjur och ökad parasitism, konstaterade rapporten.

Antarktiska krillbeståndet har minskat med 38-75 procent per årtionde sedan 1976. Orsaken till denna förändring tros vara att isen kring Antarktiska halvön under vinterhalvåret har minskat. Förändringen i krillbeståndet har betydande effekter på Antarktiska oceanens näringskedja eftersom krill är pingviners, sälars och valars huvudsakliga föda.

Rapportens slutsats är att det nu krävs snabba åtgärder för anpassning för att kunna bekämpa klimatförändringens negativa effekter på tillgång till mat och försörjning.

Läs mer på FAO:s hemsida.